Üdvözöljük honlapunkon

Házirend

A BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

2200 Monor,Virág u.33.

Telefonszám: 06-29/ 413-294

e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bölcsődevezető:     Fazekas Józsefné                    

Bölcsőde vez.helyettes Fehérné Fejes Éva              

Bölcsőde gyermekorvosa:Dr. Egyed Erika

 • A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. A bölcsőde nyitva tartása hétfőtől-péntekig, 5-30 órától 18. 00óráig.
 • A bölcsőde a gyermekeket a nyitva tartás kezdő időpontjától, legkésőbb 7óra 55percig veszi át. 8. órától-8. 30. ig. reggeliztetés ez idő alatt kérjük, hogy a gondozónőket ne zavarják.
 • Igény esetén arra is van lehetőség, hogy a szülő gyermekét későbbi időpontban adja be. Ebben az esetben a szülőnek a gyermekét ellátó gondozónővel előzetesen egyeztetnie szükséges.
 • A nyitvatartási időn belül köteles a szülő a gyermek hazaviteléről 17. 30-ig gondoskodni.
 • A napi nyitvatartási időben az alvási idő kivételével minden szülőnek joga van a bölcsődei életbe betekinteni előzetes egyeztetés után.
 • Reggel a szülő jelzi megérkezésüket, a gyermekét átöltözteti, ezt követően átadja a gondozónőnek és tájékoztatja a gyermeke hogylétéről, az otthon történtekről.
 • Hazavitelkor a gondozónő számol be a nap eseményiről, és átadja a szülőnek a gyermeket.
 • A gyermek átöltöztetését a szülő végzi.
 • A gyermek hazaviteléről a szülők valamelyikének vagy a szülő által írásban meghatalmazott felnőttnek kell gondoskodnia. A bölcsőde 14 év alatti gyermeknek, illetve ittas felnőttnek gyermeket nem ad ki!
 • A bölcsődébe behozott értéktárgyakért (fülbevaló, lánc), a bölcsőde felelősséget nem vállal.
 • Lázas , vagy fertőzésre gyanús gyermek bölcsődébe nem hozható.
 • Amennyiben a gyermek napközben a bölcsődében megbetegszik (erről a szülő lehetőség szerint értesítést, kap,) a gyermek hazaviteléről rövid időn belül a szülő kötelessége. gondoskodni.
 • Ha a szülő a gyermekét bármilyen ok miatt nem hozza a bölcsődébe, a távolmaradást előre be kell jelenteni. A 10/1994.(I. 30.) számú Korm. Rendelet értelmében a bejelentést követő naptól a szülő a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
 • A szülő köteles a bölcsődevezetőjének vagy helyettesének bejelenteni, ha a családban fertőző megbetegedés történt.
 • 3 nap vagy ennél hosszabb hiányzás esetén a gyermeket a bölcsődébe csak a háziorvos vagy a bölcsőde-orvos által kiadott igazolással vesszük vissza.
 • A gyermek bölcsődébe hozatalát egy nappal korábban be kell jelenteni.
 • Egy hónap vagy ennél hosszabb hiányzás esetén csak különösen indokolt esetben és egyéni elbírálás alapján lehet a férőhelyet fenntartani.
 • A szülő a megállapított intézményi térítési díjat minden hónapban előre- a kijelölt napon köteles –befizetni .A díjat akkor is be kell fizetnie, ha a gyermek hiányzik. Az ilyen esetekben keletkezett túlfizetések csak a következő hónapban kerülnek levonásra.
 • Az intézményi térítési díj befizetésének elmaradása a gyermek bölcsődéből való kizárását vonja maga után.
 • Minden szülő gondoskodjék gyermeke számára üzenőfüzetről. A füzetbe a gondozónő és esetenként a bölcsőde orvosa írja be a fontosabb napi eseményeket, illetve a gyermek fejlődésével kapcsolatos megállapításokat. Az üzenőfüzetbe a szülő beírja a gyermek adatait, telefonszámokat, azokat a személyek, akik a gyermekét jogosultak elvinni, továbbá a gyermeke otthoni napirendjét, észrevételeit melyek a gyermek gondozásával, nevelésével, fejlődésével összefüggenek.
 • FIGYELEM:AZ ÜZENŐFÜZET NEM HELYETTESÍTI A SZÜLŐ ÉS A GONDOZÓNŐ SZEMÉLYES KAPCSOLATTARTÁSÁT.
 • )A bölcsőde a Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott időpontban nyáron bezár. A gyermekek elhelyezéséről a szülőknek kell gondoskodniuk.
 • A házirend megtartása minden szülő számára kötelező, megszegése a gyermek bölcsődéből való kizárását vonja maga után.

 

Monor,2016. 01. 01

 

GYERMEKI JOGOK

 • évi XXXI. tv. értelmében:
 • §(1)A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetben történő nevelkedéshez.
 • (2) A gyermeknek joga van, ahhoz hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.
 • (3)A fogyatékos tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges eljáráshoz.
 • (4)A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségre káros szerek ellen védelemben részesüljön.
 • (5)A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással- fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal-, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.

 

A JOGOSULTAK ÉRDEKVÉDELME

 • évi XXXI.tv. 36.§.(1) bek. Alapján a jogosult törvényes képviselője a házirendben foglaltak szerint panasszal fordulhat az adott intézmény vezetőjéhez.

A.) Az intézményi jogviszony megsértése, különösen a személyiségi jogainak kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei esetén, vagy

b.) az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

2.)A panasz kivizsgálásának eredményéről a panasztevőt 15 napon belül kell értesíteni, és szükséges esetben tájékoztatni a sérelem orvoslásának igénybe vehető más módjáról is.

(Gyvt. 36.§ (2) bek.

3.)A panasz kivizsgálására jogosultak döntésükről határozatot hoznak, amit megfelelően indokolni kötelesek.

MONOR, 2015. 09. 01
                          

                               Intézményvezető                 Intézményvez.helyettes